Annica Marmolin, Design Support Manager, ABB: “Mentorskapet fick mig att bryta mönstren”

annica marmolin abb 2 - Annica Marmolin, Design Support Manager, ABB: "Mentorskapet fick mig att bryta mönstren"

Genom sin mentor fick Annica Marmolin nya insikter och perspektiv och skapade en positiv förändring för sig själv och sitt team på ABB. 

För mig var det en utmaning att bli chef, att gå från att leda sig själv till att leda och inspirera andra. Mentorskapet gjorde mig tryggare i min chefsroll och hjälpte mig att våga ta nya steg ihop med teamet.

Annica anmälde sig till Sveriges Ingenjörers chefsmentorsprogram som genomförs i samarbete med Take A Change och matchades med en mentor, Carina Helldén. Redan under uppstarten av programmet klarnade Annicas målbild:

– Jag var ganska ny i chefsrollen och var ansvarig för ett team med väldigt kompetenta medarbetare, men som alla jobbade lite var för sig. Jag ville lyfta gruppens självförtroende, skapa engagemang och en gemensam strävan. Helt enkelt bli ett team. För att skapa ett effektivt team var också ett av mina mål att ha ett medvetet ledarskap. 

Bryta mönstren
För att åstadkomma en förändring insåg Annica behovet av att bryta mönstren, att hitta nya sätt att arbeta tillsammans på.

Genom mentorprogrammets gemensamma träffar och samtalen med sin mentor, kunde Annica pröva nya sätt att leda på, vilka skulle visa sig förbättra gruppens sammanhållning och i förlängningen också gruppens resultat.

– Jag introducerade tillitsövningar i gruppen, vilket gjorde att vi kom närmare varandra i teamet och fick mer öppenhet. Jag började lyssna och coacha mer, framför allt i vardagliga frågor, vilket skapade ansvarstagande. Min mentor utmanade mig också att låta teamet självt sätta sina mål. Det gjorde att vi fick mål som alla brydde sig om på riktigt. Vi blev på det sättet också viktiga för varandra.

Involvering av sponsor
I mentorskapet genomförde Annica och Carina även trepartsmöten tillsammans med Annicas chef. Upplägget var en rekommenderad komponent i programmet.

– Mötena gjorde att min utvecklingsplan blev tydligt förankrad hos min chef. Han backade också upp mig, till exempel i att hjälpa mig att prioritera min tid för teamet. Det blev mycket enklare att arbeta med mina insikter från mentorskapet och testa i vardagen när jag visste att jag hade honom med mig. 

En värdefull relation
Relationen mellan Annica och sin mentor Carina har varit väldigt betydelsefull för utvecklingen:

– Det gick så fort att bygga en relation, mycket tack vare att vi fick en snabb och bra introduktion till mentorskap och stöd längs vägen. Carina har varit ett fantastiskt bollplank och det har varit skönt att ha en extern mentor. Hon har betytt otroligt mycket för mig och Carina är i allra högsta grad en del av att jag nu kan säga att vi är ett team och att jag är en trygg ledare idag.

Copyright - Take a Change