Talent retention – behåll dina talanger!

Talent retention handlar om organisationens förmåga att behålla sina talanger. Oavsett hur vi definierar begreppet talang vill vi ju att talangerna, förutom att börja hos oss och utvecklas hos oss, även ska stanna hos oss.

Centralt i talent retention är att hålla individernas engagemang och motivation på topp. En bra teori som HR kan använda som verktyg i arbetet med talent retention är Hertzbergs tvåfaktorsteori. Den skiljer på hygienfaktorer och motivationsfaktorer:

– Närvaron av motivationsfaktorer kan ge inre tillfredställelse, skapa motivation inom oss. De driver då den inre motivationen.
– Hygienfaktorer ger i sig inte någon inre tillfredställelse, men avsaknaden av dem kan skapa missnöje. Hygienfaktorer klassas som yttre motivation.

Exempel på hygienfaktorer är lön och förmåner i nivå med förväntningarna, anställningstrygghet, arbetstider. Men även fungerande mål och planering, goda relationer till chef och kollegor och tydlig vision och strategi räknas hit.

Exempel på motivationsfaktorer är att man känner sig delaktig, att man får utvecklas, att man kan utföra sitt arbete väl, att någon är intresserad av vad man gör och att man får uppskattning. Här ligger även möjligheterna till befordran och avancemang.

Genom att skilja på motivations- och hygienfaktorer förstår man bättre effekten av olika insatser för att behålla talangerna. Det är lätt att t ex öka förmånerna, höja ersättningarna och liknande för att behålla talangerna. Men risken är att de väldigt snabbt blir en del av talangens förväntningar och i sig inte driver motivationen. Eftersträva istället att lägga hygienfaktorerna i nivå med förväntningarna. Och var vaksam på missnöjesyttringar.

Den inre motivationen kan driva arbetstillfredsställelsen över den acceptabla nivån. Därför är motivationsfaktorer så viktiga att arbeta aktivt med för att behålla talangerna. Hänsyn måste också tas till att individernas inre motivation är olika. Som så ofta ligger ett stort ansvar på organisationens ledare – till exempel att vara lyhörda, se det dagliga arbetet, ge uppskattning och värna mångfald.

HR kan utveckla strukturer, bygga rätt kultur och ge stöd till ledarna. Och skapa väl sammansatta talangprocesser/-program. Fundera över uppbyggnaden och vad som är hygien- respektive motivationsfaktorer i er talangprocess. Båda faktorerna är viktiga, och medvetenhet ökar chansen till framgång.

Hur gör ni för att behålla era talanger?

//Frank Ekelund, Take A Change

Copyright - Take a Change